JAARVERSLAG

Bestuurlijke samenvatting

Terugblik 2020

In deze terugblik op 2020 nemen we een greep uit de bestuurlijk relevante onderwerpen van dit jaar, onderwerpen waar we aan gewerkt hebben: de highlights van 2020.

Strategische Visie
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van het tot stand komen van de Strategische Visie voor Weert op een participatieve wijze. Met een aangepast programma i.v.m. de coronamaatregelen zijn ruim 800 Weertenaren betrokken geweest in het participatieproces. Naast uitgebreide deskresearch hebben ook expedities, online bevraging, bijeenkomsten met externen, diepte-interviews, straatgesprekken en luistertours plaatsgevonden. In diverse informatiebijeenkomsten met de raad is de tussentijdse opbrengst gedeeld, met als eindresultaat de Strategische Visie ‘Werken aan Weert 2030’, die is vastgesteld in maart 2021.

Sturen op Effecten
In februari 2020 heeft de raad unaniem ingestemd met de inzet van het traject Sturen op Effecten. Met dit traject willen we duidelijk aangeven welke activiteit bijdraagt aan welk maatschappelijk effect. Doen we wel de juiste dingen en leidt het ook tot iets?
Het behalen van een maatschappelijk effect is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Resultaten halen we samen met onze maatschappelijke partners en met onze inwoners. Ook op dit vlak willen we meer verbinding leggen. Het sturen op maatschappelijke effecten vereist een andere aanpak van de beleidscyclus. Visie moet vertaald worden in maatschappelijke effecten, operationele doelen, verwachte (meetbare) resultaten, activiteiten en indicatoren. Het meten van deze waarden biedt een handvat om keuzes te maken en helpt om de beoogde resultaten die moeten leiden tot effecten voor de inwoners, bedrijven en organisaties transparanter te maken. Naast het maken van onderbouwde keuzes, helpt het Sturen op Effecten om de stuurbaarheid van de gemeentelijke organisatie te vergroten en de onvoorspelbaarheid te verkleinen.
In 2020 zijn er met name stappen gezet in het oplijnen van de organisatie en het bestuur naar de techniek van Sturen op Effecten. Inmiddels is circa 1/3 van alle medewerkers opgeleid om conform deze techniek te werken. En dit vertaalt zich in de praktijk al naar de nodige beleidsnotities waarop het instrument is toegepast. Verder zijn er in 2020 voorbereidingen getroffen om Sturen op Effecten in 2021 verder te implementeren en te borgen.

Veilige woon- en leefomgeving
Er is meer samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen in het sociaal domein tot stand gekomen. Ingezette acties vanuit het integraal veiligheidsplan 2019-2022 hebben tot gevolg dat traditionele vormen van criminaliteit worden teruggedrongen.

Mobiliteit
In 2020 is de Mobiliteitsvisie verder vertaald naar concrete doelen en perspectieven in het Mobiliteitsplan, in samenspraak met inwoners, belanghebbenden en de gemeenteraad.

Vanuit het Rijk is een stimuleringsregeling verkeersveiligheid uitgerold. Uit deze regeling heeft Weert € 1.300.000 subsidie ontvangen. Met deze gelden wordt de verkeersveiligheid in de stad en dorpen aangepakt. De uitvoering hiervan start in 2021.

Economische zaken
Het vastgestelde routeplan Keyport 2021-2024, "Keyport Next Level" biedt samen met de verworven MKB-deal "Vitaal, veerkrachtig en innovatief MKB" van het Ministerie van EZK een goede basis om te werken aan versterking van de regionale economie.

De stichting Streetwise is ingeschakeld om nieuwe ondernemers aan te trekken (invullen leegstand), het vestigingsklimaat te verbeteren en een stimuleringsregeling als prikkel voor nieuwe ondernemers op te zetten.

Onderwijs
Het voortgezet onderwijs denkt na over herschikking van bestaande onderwijslocaties. De gemeente ondersteunt dit. In 2020 is de Maaskei gehuisvest binnen Philips van Horne en is er een krediet beschikbaar gesteld voor een kindcentrum in Altweerterheide.

Cultuur in 2020
Tijdens dit Covid-19 jaar hebben RICK, Bosuil, Munttheater en Bibliocenter er alles aan gedaan om binnen de regelgeving de mensen in Weert van Cultuur te laten genieten met als hoogtepunt het Cultureel Lint op 20 september 2020. In aangepaste vorm en met alle regels en beperkingen vanwege Covid-19 konden mensen op een laagdrempelige manier (inter)actief kennismaken met kunst en cultuur en werd een podium geboden aan professionals en amateurkunstenaars.

Als onderdeel van de Routeplanner Cultuur is Street-Art gesubsidieerd. Internationale en regionale artiesten hebben hierdoor alle betonnen steunpilaren onder de Boshoverbrug kunnen beschilderen en hiermee een openluchtmuseum gecreëerd dat voor iedereen gratis toegankelijk is.

Zorg, inkomen en participatie
Om de maatschappelijke effecten van het beleid te kunnen monitoren is een begin gemaakt met een dashboard voor het sociale domein. Er is geanticipeerd op de inburgeringswetgeving die per 1 januari 2022 in werking treedt. De wet verplichte GGZ is geïmplementeerd. Er zijn 7 experimentele projecten in het kader van “Samen aan de slag” gehonoreerd.
Als gevolg van de Covid-19 crisis is extra aandacht uitgegaan naar de organisatie van kinderopvang inclusief noodopvang.

Volksgezondheid en milieu
In 2020 is verder ingezet op bewustwording. Zo is de campagne 'Tijd voor biodiversiteit' gelanceerd. Daarnaast is actief bijgedragen aan regionale en landelijke netwerken om de aandacht voor biodiversiteit te vergroten.
Door soortkeuze van bomen en beplanting af te stemmen op biodiversiteit en klimaatopgaven, wordt een bijdrage geleverd aan de klimaat adaptieve opgaven. Bij het maaibeheer van de bermen is gestart met ecologisch maaien, waarbij duurzaamheid en biodiversiteit uitgangspunten zijn.

Inzake 'Landbouw, natuur en landschap' is als onderdeel van de gebiedsontwikkeling PiO Weerterland het bomenplan Weert tot uitvoering gekomen, de eerste 10 ha bos zijn aangeplant, de tweede 10 ha volgen het komende jaar alsook een burgeractie en het uitbreiden van het gemeentelijke bomenareaal.

De landbouwvisie is tot stand gekomen op basis van een uitvoerig participatietraject, waarbij veel aandacht is geschonken aan de onderliggende waarden in het buitengebied en de verbinding tussen de verschillende doelgroepen.

De ambitie van de energietransitie is vertaald in de Weerter Routekaart Energietransitie.
De kernwaarden eerlijk, kansrijk en groen en de doelen van deze routekaart zijn vastgesteld. Het actieplan zal in 2021 worden vastgesteld. Hierdoor is de integrale benadering geborgd bij het realiseren van de ambitie Weert energieneutraal in 2040. Door verdere besteding van het duurzaamheidsbudget is ons vastgoed verder verduurzaamd.

Wonen
De druk op de woningmarkt is in 2020 gestegen naar ongekende hoogte, zowel in de huur- als in de koopsector. Het aantal te koop staande woningen is historisch laag, het aantal reacties op sociale huurwoningen is historisch hoog, waardoor de wachttijden in 2020 verder zijn opgelopen. De inspanningen om woningen te realiseren hebben in 2020 effect gehad. Er zijn 329 woningen aan de voorraad toegevoegd en 41 woningen gesloopt/onttrokken. De toename is het hoogst sinds 2012. De woningvoorraad is toegenomen naar 23.236 woningen per 31-12-2020.

Er is aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten. Er zijn 5 mantelzorgwoningen gerealiseerd. Het beleid ten aanzien van de huisvesting van internationale werknemers is geëvalueerd en herijkt.

Ruimtelijke ordening
2020 stond in het teken van de voorbereiding op de Omgevingswet. Het Ambitiedocument Omgevingswet en de Bestuursopdracht Omgevingsvisie zijn vastgesteld.

Bedrijfsvoering
De basis is gelegd voor een beter en op orde zijnde strategisch personeelsbeleid. De positieve effecten hiervan worden zichtbaar in de leeftijdsopbouw van de organisatie, de scholing van medewerkers, de daling van het ziekteverzuim, de adequatere invulling van vacatures, het in beeld brengen van de kerngegevens via een dashboard en de aanvang van de strategische personeelsplanning.

Dienstverlening
De interne en externe dienstverlening (facilitair, digitaal, publiekscontacten, communicatie) zijn beïnvloed door de Covid-19 crisis. De dienstverlening en ondersteuning is hierop aangepast en zo optimaal mogelijk uitgevoerd. De klanttevredenheid is op peil gebleven of zelfs gestegen ondanks de Covid-19 crisis.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25