JAARVERSLAG

Bestuurlijke samenvatting

Financieel resultaat op hoofdlijnen

De primaire begroting 2020 kende een saldo van € 24.000 voordelig. Gedurende het jaar hebben diverse mutaties plaats gevonden via begrotingswijzigingen. Na de laatste aanpassing in december 2020 bedroeg het geraamde resultaat € 2.780.000 nadelig. De jaarrekening 2020 heeft een negatief saldo van € 2.480.000. Er is sprake van een structureel nadelig jaarrekeningsaldo van € 2.935.000. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten 2020" in het onderdeel Jaarrekening, waarin wij op grond van het BBV inzicht in het (structureel) jaarrekeningsaldo dienen te geven. Voor een analyse van de afwijkingen wordt verwezen naar het onderdeel “Uiteenzetting van de financiële positie".

Ontwikkeling saldo en verschillen
In de loop van 2020 heeft de raad door middel van de begrotingswijzigingen kunnen volgen hoe de prognose van het resultaat zich ontwikkelde. De financiële programma-analyses zijn in beginsel gericht op bestuurlijk relevante afwijkingen. Op programmaniveau worden in ieder geval de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

Verklaring Accountant
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2020 van de gemeente Weert. Dit oordeel omvat zowel de getrouwe weergave van vermogen en resultaat als de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties. De waarderingsgrondslagen zijn aanvaardbaar. Het jaarverslag bevat de vereiste aspecten en is verenigbaar met de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25