JAARREKENING

Balans

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

ULTIMO 2020

ULTIMO 2019

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

1.245

1.293

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

85

326

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.160

967

Materiële vaste activa

189.051

183.604

Investeringen met een economisch nut

127.219

130.581

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

23.736

24.077

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

12.391

12.378

In erfpacht

25.705

16.568

Financiële vaste activa

16.563

17.339

Kapitaalverstrekking aan:

- deelnemingen

293

293

Leningen aan:

- woningbouw corporaties

14.190

15.197

- deelnemingen

374

0

Overige langlopende leningen

1.706

1.849

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

11.343

26.603

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.432

24.260

Voorraad gereed product en handelsgoederen

2.911

2.343

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

15.513

22.291

Vorderingen op openbare lichamen

812

1.492

Rekening courant Rijk

7.355

14.360

Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen

752

924

Overige vorderingen

6.594

5.515

Liquide middelen

6.228

1.393

Kassaldi

7

11

Banksaldi

6.221

1.382

Overlopende activa

19.332

23.018

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Rijk

697

60

- Overige Nederlandse overheidslichamen

692

55

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

17.943

22.903

BALANSTOTAAL

259.275

275.541

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

ULTIMO 2020

ULTIMO 2019

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

84.915

90.363

Algemene reserves

29.712

26.400

Bestemmingsreserves

57.684

60.654

Gerealiseerde resultaat

-2.481

3.309

Voorzieningen

26.359

29.443

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.361

1.125

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

24.998

28.318

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

122.446

134.222

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en andere financiële instellingen

122.422

134.182

Waarborgsommen

24

40

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar

4.671

7.960

Overige kasgeldleningen

0

0

Overige schulden

4.671

7.960

Overlopende passiva

20.884

13.553

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ontvangen van:

- Rijk

5.100

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

105

790

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

13.753

12.110

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.926

653

BALANSTOTAAL

259.275

275.541

Gegarandeerde geldleningen

267.079

278.948

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25