JAARVERSLAG

Bestuurlijke samenvatting

Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als een jaar dat vanaf maart in het teken heeft gestaan van de Covid-19 pandemie. Zowel financieel als inhoudelijk is het een jaar geworden dat we niet hadden kunnen voorzien bij het opstellen van de begroting 2020. Ondanks dat veel zaken anders zijn gelopen dan gepland, kunnen we constateren dat de meeste beleidsvoornemens normaal zijn uitgevoerd. De beleidsvoorbereiding verliep niet zoals we gewend waren, maar hier hebben we mee leren omgaan. Ook de besluitvorming leek aanvankelijk wat lastiger te organiseren, maar stokte niet. Onze organisatie bleek wendbaar genoeg om zich vrij snel aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Daarmee heeft Covid-19 ons ook nieuwe inzichten gebracht en raken we steeds meer gewend aan het werken in het ‘nieuwe’ normaal.

Ook bestuurlijk was het een jaar om niet te vergeten. De aanbevelingen uit het in 2020 uitgevoerde integriteitsonderzoek zijn door de raad, het college en de ambtelijke organisatie nader uitgewerkt en in 2020 opgevolgd. Ook dit had de nodige impact op bestuur en organisatie.

Kortom: 2020 was, inhoudelijk, financieel en bestuurlijk, een zeer bewogen jaar!

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2020. Ook wordt via een resultaatbestemming een voorstel gedaan over hoe om te gaan met het financiële resultaat.

In deze jaarstukken presenteren wij u de inhoudelijke verantwoording, cijfers en toelichtingen over het boekjaar 2020.

Nr.

Programma

Saldo begroting

Saldo begr.wijz.

 Saldo rekening

1

Openbare orde en veiligheid

-4.939

-5.009

-4.671

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-9.026

-9.777

-9.848

3

Economische zaken en promotie

-1.710

-1.969

-915

4

Onderwijs

-3.776

-3.645

-3.354

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

-14.810

-14.985

-14.583

6

Zorg, inkomen en participatie

-46.158

-48.542

-45.861

7

Volksgezondheid en milieu

-1.406

-1.515

-2.060

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

-200

-581

-1.828

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

-4.852

-5.360

-5.643

Totaal programma's

-86.877

-91.383

-88.763

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

98.680

101.765

101.769

Overhead

-18.179

-18.999

-18.423

Vennootschapsbelasting

-10

-10

-30

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-6.386

-8.627

-5.447

Reserves

6.409

5.847

2.967

Totaal gerealiseerd resultaat

24

-2.780

-2.481

De cijfers in bovenstaande tabel dienen vermenigvuldigd te worden met  € 1.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25