JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening

Begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

1

Openbare orde en veiligheid

5.069

130

-4.939

5.124

115

-5.009

4.777

106

-4.671

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.723

697

-9.026

10.575

798

-9.777

10.860

1.012

-9.848

3

Economische zaken en promotie

5.457

3.748

-1.710

7.492

5.524

-1.969

4.293

3.378

-915

4

Onderwijs

5.584

1.808

-3.776

5.887

2.242

-3.645

5.366

2.013

-3.354

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

16.626

1.816

-14.810

16.688

1.704

-14.985

16.392

1.809

-14.583

6

Zorg, inkomen en participatie

61.044

14.886

-46.158

69.021

20.480

-48.542

67.784

21.923

-45.861

7

Volksgezondheid en milieu

12.712

11.306

-1.406

14.851

13.336

-1.515

15.949

13.889

-2.060

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

7.723

7.523

-200

10.062

9.481

-581

5.946

4.118

-1.828

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

6.118

1.265

-4.852

7.171

1.811

-5.360

6.700

1.056

-5.643

Totaal programma's

130.056

43.179

-86.877

146.871

55.491

-91.383

138.067

49.304

-88.763

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.739

103.419

98.680

3.382

105.147

101.765

4.284

106.053

101.769

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

4.739

103.419

98.680

3.382

105.147

101.765

4.284

106.053

101.769

Overhead en Vennootschapsbelasting

Overhead

18.317

138

-18.179

19.189

190

-18.999

18.692

269

-18.423

Vennootschapsbelasting

10

-10

10

-10

30

-30

Saldo van baten en lasten

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

153.122

146.736

-6.386

169.452

160.828

-8.627

161.073

155.626

-5.447

Reserves

PR01: Openbare orde en veiligheid

35

-35

35

-35

PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat

204

-204

257

172

-85

235

270

35

PR03: Economische zaken en promotie

590

1.808

1.218

682

1.875

1.193

1.795

1.892

97

PR04: Onderwijs

527

254

-273

577

244

-333

411

52

-360

PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG

524

555

30

6.039

1.498

-4.542

5.491

1.525

-3.966

PR06: Zorg, inkomen en participatie

2.258

2.258

4.639

7.587

2.948

2.962

4.334

1.372

PR07: Volksgezondheid en milieu

48

48

2.489

817

-1.672

2.513

499

-2.014

PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern.

238

238

80

231

151

92

115

23

PR09: Middelen bestuur en alg.beheer

1.631

4.726

3.095

35.565

43.788

8.222

39.183

46.998

7.815

Totaal reserves

3.476

9.887

6.410

50.363

56.212

5.847

52.717

55.685

2.967

TOTAAL

Totaal gerealiseerde resultaat

156.598

156.622

23

219.815

217.039

-2.780

213.792

211.311

-2.481

Analyse overzicht baten en lasten
Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording in het begin van het jaarverslag.
Deze analyse maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening.

Onrechtmatigheden
Lasten en baten
Op programma 2 Verkeer en vervoer is een overschrijding van de lasten van € 285.000, deze worden grotendeels (voor € 214.000) gecompenseerd met direct gerelateerde baten. Derhalve telt deze overschrijding niet mee als onrechtmatigheid voor de jaarrekeningcontrole.
Op programma 7 Volksgezondheid en milieu is een overschrijding van de lasten van € 1.098.061, deze lasten worden deels (€ 553.000) gecompenseerd met direct gerelateerde baten. De lasten hebben betrekking op riolering en afval. Omdat de lasten passen binnen bestaand beleid, telt deze overschrijding niet mee als onrechtmatigheid voor de jaarrekeningcontrole.
Op programma 11 Algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een overschrijding van € 902.000. Deze overschrijding wordt geheel gecompenseerd (€ 906.000) met hogere baten en daarom is er geen sprake van een onrechtmatigheid voor de jaarrekeningcontrole.

Kredieten
In 2020 bedraagt de overschrijding op kredietniveau € 67.000 en telt mee voor het oordeel. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door overschrijdingen op een 4-tal kredieten. Gelet op de omvang van de overschrijding van 0,11 % (op het totaal van de kredieten) wordt geen verdere specificatie gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25