Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat hebben we bereikt?

Bewustwording
In 2020 hebben we de campagne 'Tijd voor biodiversiteit' gelanceerd. Daarnaast hebben we actief bijgedragen aan regionale en landelijke netwerken om de aandacht voor biodiversiteit te vergroten. Verder hebben we de samenwerking met het NMC geïntensiveerd waarmee we de communicatie met scholen en burgers verbeterd hebben.

Landbouw, natuur en landschap
Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling PiO Weerterland is het bomenplan Weert tot uitvoering gekomen, de 1ste 10 ha bos zijn aangeplant, de 2de 10 ha volgen het komende jaar alsook een burgeractie en het uitbreiden van het gemeentelijke bomenareaal.

Met de werkgroep Weerterbeek zijn de voorbereidingen en het onderzoek opgestart om de levensader van de stad in het buitengebied beleefbaar te maken.

Samen met de basisscholen Montessori, OBS Graswinkel, IVN en het NMC zijn 2 Tiny Forests gerealiseerd om natuur en bewustwording in de schoolomgeving te realiseren.

De landbouwvisie is tot stand gekomen op basis van een uitvoerig participatietraject, waarbij veel aandacht is geschonken aan de onderliggende waarden in het buitengebied en de verbinding tussen de verschillende doelgroepen.

Klimaatadaptatie
De stimuleringsregeling afkoppelen is vereenvoudigd wat geresulteerd heeft in meer aanvragen. Deze loopt nog door in 2021 waarna gekeken wordt voor 2022. Daarnaast was er een subsidiemogelijkheid toegevoegd voor groene daken (€ 10.000), deze was binnen enkele weken op.

Verder wordt bij de grootschalige rioolvervangingsprojecten vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan nadrukkelijk rekening gehouden met de klimaatontwikkelingen.

Energie- en warmtetransitie
De ambitie van de energietransitie is vertaald in de Weerter Routekaart Energietransitie.
De kernwaarden eerlijk, kansrijk en groen en de doelen van deze routekaart zijn vastgesteld. Het actieplan zal in 2021 worden vastgesteld. Hierdoor is de integrale benadering geborgd bij het realiseren van de ambitie Weert energieneutraal in 2040. Door verdere besteding van het duurzaamheidsbudget is ons vastgoed verder verduurzaamd.

Afval
In 2020 is er door Corona meer huishoudelijk restafval ingezameld door de verschillende lockdowns en het thuiswerken.

Door Corona is niet meegedaan met de jaarlijkse zwerfafvaldag aangezien deze landelijk is geannuleerd. Wel is meegedaan met de World Cleanup day en zijn er verschillende projecten met scholen uitgevoerd

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25