Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat hebben we ervoor gedaan?

Speerpunt

Doelstelling

Verwacht resultaat

Gerealiseerd resultaat

In- en externe bewustwording ten aanzien van energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Interne en externe bewustwording

Inwoners en bedrijven zijn bekend met de doelstellingen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie

Bewustwordingscampagne Heerlijk Weert, ‘Tijd voor biodiversiteit’ en “Waterklaar”. Stadsafari uitgezet bij Kempen Broek Verkenners. Pilot ecologisch bermenbeheer buitengebied uitgevoerd. I.s.m. Wonen Limburg vanuit Aedes Huisvesters; Excursie klimaatadaptatie, vergroening van tuinen.

Werken in communicatieve netwerken

Samenwerking met NMC en IVN Weert e.o. geïntensiveerd; uitvoering diverse projecten. Regionaal (Midden Limburg) ambtelijk overleg biodiversiteit opgestart. Verspreiding kennis vanuit Werkgroep Stedelijke Ecologie (VNG).

Goede balans tussen ondernemers, gezondheid en landschap in het buitengebied

Buitengebied in balans

Vastgestelde landbouwvisie en uitvoeren projecten uit landbouwvisie

Landbouwvisie is vastgesteld. Er is gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma

Voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied

Zie programma 8.

Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten

Uitvoeren projecten natuur- en landschapsvisie

Voorbereiding project Weerterbeek Bijdrage geleverd in de realisatie van: voedselbos bij scouting, uitbreiding noodopvang SOS Wildlife.

Beleidsnota + uitvoeringsprogramma "Herstel biodiversiteit"

Biodiversiteit

Opstellen biodiversiteitsnota

Doelenboom opgesteld als input voor risicodialogen buitengebied en stedelijke omgeving. De biodiversiteitsnota wordt in 2021 als onderdeel van de omgevingsvisie opgepakt.

Uitvoeren operatie Steenbreek, zoals minimaal 10 geveltuinprojecten

In 2020 zijn er 2 geveltuinen gerealiseerd.

Uitvoeren nulmeting biodiversiteitsstresstest

Biodiversiteitsstresstest is klaar om geïmplementeerd te worden. De nulmeting is uitgevoerd.

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Klimaatadaptief Weert

Gerealiseerde projecten fase 1 Platteland in Ontwikkeling

Vergunning verleend voor grootschalige bosontwikkeling. Pilot Water in de haarvaten.

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie worden de resultaten uit de stresstest verwerkt naar een uitvoeringsprogramma

Risicodialoog voor het buitengebied is opgestart.

Het beschikbare bedrag voor de Stimuleringsregeling 'Afkoppelen Hemelwater en Groene daken Gemeente Weert', is volledig ingezet in 2020.

Regeling loopt nog door tot 2022.

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie worden de resultaten uit de stresstest verwerkt naar een uitvoeringsprogramma

Risicodialoog voor het buitengebied is opgestart.

Oplossen van wateroverlast knelpunten

Verminderen wateroverlast

Uitvoeren projecten conform actualisatie GRP

Projecten worden uitgevoerd en/of zijn in voorbereiding. o.a. Moesel fase 1.

Meer vergroening en ontstening

Meer vergroening en ontstening

Inzetten op belevingsrijke vergroening

Ontstening bij herinrichtingsprojecten zoals Keent (5000m2 minder steen, meer groen) en Wilhelminastraat.
Tiny Forest: Molenakker en Graswinkel.

Regionale Energietransitie

Energieneutraal in 2040

Vaststellen RES

Concept RES is vastgesteld door het college.

Routekaart Energieneutraal Weert 2040

Weerter Routekaart Energietransitie is vastgesteld door de raad.

Ontwikkeling transitievisie warmte en warmteplannen wijken (eventueel met voorlopersproject)

Onderzoek energie gebouwde omgeving, aquathermie en restwarmte zijn afgerond.

Ontwikkelen warmtenet

Inventarisatie restwarmte bronnen is afgerond.

Verminderen gebruik aardgas voor warmte t.o.v. 2019 d.m.v. informeren en stimuleren

Project Warm Wonen Weert is geïntensiveerd.

Bewustwording ten aanzien van zwerfafval

Schonere openbare ruimte

Zichtbare communicatiecampagne

Campagne Net Zoals Thuis is uitgevoerd.

Tenminste 10 participatietrajecten zwerfafval

In september is vanwege Covid-19 meegedaan met de World Cleanup Day, met 20 acties waaraan zo’n 400 inwoners, scholieren en medewerkers van bedrijven meededen. Het aantal individuele zwerfafvalvrijwilligers is toegenomen, waarbij een aantal kinderen een jeugdlintje hebben ontvangen. Er zijn ook verschillende projecten met scholen uitgevoerd.

Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen

Schonere openbare ruimte

Verminderen van het aantal kilo's bijgezet afval t.o.v. 2019

In de tussenrapportage is aangegeven dat er vanwege Covid-19 meer bijzettingen zijn geweest dan in 2019 doordat mensen meer zijn gaan thuiswerken en hun huizen meer hebben opgeruimd. Dit beeld is gedurende het jaar hetzelfde gebleven. De doelstelling kan niet gekwantificeerd worden aangezien de bijzettingen worden meegenomen in de prullenbakkenroute en het scheiden van verschillende stromen niet uit te voeren is. De indicator is in de begroting 2021 aangepast.

Verminderen aantal meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen met 5 % t.o.v. 2019

In de tussenrapportage is aangegeven dat het aantal meldingen hoger ligt dan in 2019 vanwege Covid-19. Dit beeld is gedurende het jaar hetzelfde gebleven. Deze doelstelling is niet exact kwantificeerbaar aangezien er op verschillende manieren meldingen binnenkomen en de medewerkers de hotspots kennen. In de begroting 2021 is deze indicator hierop aangepast. Het beeld is dat er meer bijzettingen zijn waarvan Covid-19 de belangrijkste oorzaak is.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25