Paragrafen

Verbonden partijen

De gemeente Weert werkt samen met diverse organisaties, verenigingen en stichtingen. Zodra deze samenwerking een combinatie is van een bestuurlijk én een financieel belang spreekt men van een verbonden partij. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag, dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.
Bestuurlijk belang is zeggenschap. Dit kan zijn via vertegenwoordiging in het bestuur of via het hebben van stemrecht. Partijen waarbij alleen een financieel risico bestaat, bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen hier niet onder. Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Het kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties zijn.

Nota verbonden partijen
In de nota Verbonden partijen is de visie van de gemeente Weert op verbonden partijen opgenomen en zijn kaders vermeld die gehanteerd worden bij het aangaan van samenwerking met een verbonden partij.
Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar van de verbonden partijen/ samenwerkingsverbanden en de omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen (indien van toepassing).
Eventuele risico's zijn eveneens opgenomen in deze paragraaf.

De lijst van verbonden partijen is opgenomen bij de onderdelen "Gemeenschappelijke regelingen", "Vennootschappen" en "Samenwerkingsverbanden".

Governance
Bij verbonden partijen zijn over het algemeen de governance-aspecten (sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht) vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Bij gemeenschappelijke regelingen geldt het volgende:

Governance-aspect

sturing

Afspraken zijn vastgelegd in de GR en contracten. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voldoende afgebakend.

beheersing

Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten risicodrager zijn. De begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen worden
behandeld in de raad.

verantwoording

Verantwoording vindt plaats over de resultaten van het beleid, rechtmatigheid, financiën, operationele informatie en kengetallen over de bedrijfsvoering en prestaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25