Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Financiële analyse

LASTEN

Afval
De kosten van het verwerken van afval zijn € 831.000 hoger omdat zowel de hoeveelheden, dit jaar extra als gevolg van corona, als de kosten voor het verwerken van het afval fors zijn toegenomen. Hiertegenover staan hogere baten van € 617.000, voor een nadere toelichting zie de baten onderstaand. Per saldo zijn er dus hogere lasten van € 237.000, deze stijging komt overeen met de stijging zoals vermeld in de tussenrapportage. De kosten van afval worden verrekend binnen de gesloten financiering.

Riolering
Het taakveld riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveld overschrijdend. Het product riolering is financieel een gesloten systeem.

BATEN

Afval
Op taakveld afval is een positief resultaat gerealiseerd van € 617.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere vergoeding inzake diverse afvalstromen. Hier tegenover staan hogere lasten, zie bovenstaande tekst bij de lasten. De opbrengsten worden verrekend binnen de gesloten financiering van afval.

Riolering
Het taakveld riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveld overschrijdend. Het product riolering is financieel een gesloten systeem.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25