JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

De realisatie (jaarrekening) geeft uiteindelijk het navolgende resultaat. Voor detailinformatie over de tabel op de volgende bladzijde wordt verwezen naar het jaarverslag onderdeel programmaverantwoording.

Jaarrekening

Bedrag

Totaal lasten programma 1 t/m 9

138.067

Totaal baten programma 1 t/m 9

49.304

Totaal programma's

-88.763

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

101.769

Overhead

-18.423

Vennootschapsbelasting

-30

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-5.447

Toevoegingen aan reserves

-52.717

Onttrekkingen uit reserves

55.684

Gerealiseerde resultaat (nadelig ofwel tekort)

-2.480

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25