JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Voorstellen tot bestemming van het tekort

Bedrag

Gerealiseerd tekort 2020

-2.480

-

Programma Regenboogsteden

-12

-

Aanvullend pakket re-integratiekosten 2020

-74

-

Continuïteit van de zorg

-68

-

Compensatie quarantainekosten 2020

-11

-

Bijzondere bijstand 2020

-15

-

Aanpak discriminatie

-22

-

Innovatieve aanpak energiebesparing

-697

-

Vrijval risicobuffer grondexploitaties

4.351

-

Resterend verschil ten gunste van de algemene
reserve

-972

Totaal

0

Regenboogsteden - € 12.000
Van het rekeningresultaat 2020 wordt voorgesteld een bedrag van € 12.000 te bestemmen voor uitvoering van het programma Regenboogsteden 2019-22 zodat het alsnog voor het beoogde bestedingsdoel kan worden ingezet binnen het programma Regenboogsteden in 2021. Het ministerie monitort wat er met de middelen wordt bereikt.

Coronapakket 3 - Aanvullend pakket re-integratiekosten 2020 € 74.000.
Deze extra middelen zijn noodzakelijk om de reguliere dienstverlening op peil te kunnen houden nu de instroom in de bijstand als gevolg van de crisis toeneemt. Vooral kwetsbare groepen zoals o.a. flexwerkers en ondernemers met weinig financiële reserves worden hard geraakt. Persoonlijk contact is belangrijk om mensen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden.

Coronapakket 3 - Continuïteit van zorg (COVID 19) € 68.000.
Dit bedrag is nodig voor het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorg-organisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo 2015, gericht op het zo goed mogelijk organiseren van continuïteit van zorg voor cliënten en het borgen van het zorgstelsel voor de langere termijn. Dit bedrag wordt ingezet voor vergoeding van meerkosten die aanbieders maken om te voldoen aan de RIVM-maatregelen. Tevens wordt dit bedrag gebruikt voor inhaalzorg als gevolg van het uitstel van ondersteuning.

Coronapakket 3 – Compensatie quarantainekosten € 11.000.
Burgers die positief zijn getest of terugkeren uit een risicogebied moeten meestal direct in quarantaine. Er zullen burgers in quarantaine zijn die een kleiner of geen netwerk hebben of te maken hebben met omstandigheden die ze niet konden voorzien en die tegen problemen aanlopen die ze niet direct zelf kunnen oplossen. Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol zullen vervullen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om praktische en laagdrempelige ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de bestaande sociaaldomein-wetten. In een enkel geval kan er ook sprake zijn van verblijf op een alternatieve locatie.

Coronapakket 3 – Bijzondere bijstand 2020 € 15.000.
Gelet op de voorziene toename van armoedeproblematiek zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Wanneer mensen vanwege de gevolgen van de crisis te maken krijgen met deze problematiek is snelle hulp en ondersteuning noodzakelijk. Dit voorkomt vaak een stapeling van problemen. Door deze extra middelen blijven gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Decentralisatie-uitkering Aanpak discriminatie € 22.000.
Recente cijfers over (ervaren) discriminatie laten zien dat discriminatie naar herkomst veel voorkomt in Nederland. Het Ministerie van SZW spant zich ervoor in om discriminatie naar herkomst te voorkomen en het samenleven te bevorderen. Lokaal bestuur kan hier een belangrijke rol in vervullen. De decentralisatie-uitkering is verstrekt met als doel het stimuleren van effectief maatschappelijk initiatief op lokaal niveau, ter voorkoming van discriminatie op grond van religie, levensovertuiging en ras en het bevorderen van het samenleven.

Decentralisatie-uitkering Innovatieve aanpak energiebesparing € 697.000.
De door gemeente Weert ontvangen decentralisatie uitkering zal in een meerjarenplan (3 jaar) worden ingezet voor het Project Innovatieve aanpak energiebesparing.

Risicobuffer grondexploitaties € 4.350.500.
De reserve Risicobuffer grondexploitatie dient als buffer voor tegenvallende ontwikkelingen in de grondexploitaties. De risicobuffer wordt gevoed met winsten uit grondexploitaties en vrijval uit de tekortvoorzieningen van de grondexploitaties. De noodzakelijke omvang van de reserve (risicoprofiel) wordt bepaald door jaarlijks een berekening te maken van de risico’s in de grondexploitaties. Bij de jaarrekening 2020 is berekend dat het risicoprofiel € 7.100.000 bedraagt.
Voorgesteld wordt om een vrijval te doen van de Reserve risicobuffer grondexploitaties voor een bedrag van € 4.350.500 deels ten gunste van het negatieve resultaat van de grondexploitatie en het meerdere ten gunste van de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25