JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

In de hiernavolgende tabel met de grootste budgettaire verschillen is zoveel mogelijk aangegeven of de oorzaken al dan niet een structureel karakter hebben. Dit is niet altijd aan te geven, omdat bepaalde oorzaken zowel aspecten van een structureel als een incidenteel karakter in zich hebben.

Verder zijn onderstaande verschillen niet altijd één op één te herleiden naar de verschillen, zoals deze zijn opgenomen in de programma-analyses. Bij de programma-analyses zijn budgettair-neutrale verschillen, voor zover van toepassing, toegelicht in zowel de lasten als de baten. Dit is in onderstaand overzicht niet het geval, hierin is alleen sprake van budgettaire verschillen. Ook zijn de programma-analyses minder cijfermatig en meer beleidsmatig en vanuit politieke relevantie opgezet.

Tot slot wordt opgemerkt dat sommige afwijkingen met een structureel karakter naar de toekomst toe toch budgettair neutraal kunnen zijn omdat die afwijkingen meegenomen worden bij tariefaanpassingen (bijvoorbeeld afwijkingen bij verwerkingskosten van huisvuil en bij kosten van de milieustraat; deze worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing).
De "s" geeft aan dat het een structureel financieel resultaat is en "i" geeft aan dat het een incidenteel financieel resultaat is.

Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2020
(-=nadeel: +=voordeel, i=incidenteel; s=structureel)

Pr. 3

Grondexploitatie bedrijventerreinen - saldo van lagere baten en lagere lasten

i

764

Pr. 3

Groen

i

366

Pr. 6

Inkomensregelingen

i

518

Pr. 8

Hogere leges bouwvergunningen

i

250

Pr. 8

Grondexploitatie woningbouw - saldo van lagere baten en lagere lasten

i

-2.151

Pr. 8

Ruimte voor ruimte woningen

i

560

Pr. 9

Storting voorziening wethouders

i

-260

Pr. 9

Storting voorziening Poort van Limburg

i

-350

Alg. Dek.

Storting voorziening dubieuze debiteuren

i

-321

Alg. Dek.

Voordeel algemene uitkering

i

712

Overhead

Voordeel kapitaallasten software

i

239

Overig

i

-27

Totaal

300

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25