JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Recapitulatie

Begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten programma 1

5.069

5.069

5.124

5.124

4.777

4.777

Lasten programma 2

9.723

9.723

10.575

1.400

9.175

10.860

188

10.672

Lasten programma 3

5.457

130

5.327

7.492

686

6.806

4.293

973

3.320

Lasten programma 4

5.584

250

5.334

5.887

125

5.762

5.366

105

5.261

Lasten programma 5

16.626

599

16.027

16.688

739

15.949

16.392

756

15.636

Lasten programma 6

61.044

669

60.375

69.021

1.693

67.328

67.784

1.328

66.456

Lasten programma 7

12.712

12.712

14.851

14.851

15.949

15.949

Lasten programma 8

7.723

238

7.485

10.062

531

9.531

5.946

4.073

1.873

Lasten programma 9

6.118

938

5.180

7.171

413

6.758

6.700

462

6.238

Totaal lasten programma's

130.056

2.824

127.232

146.871

5.587

141.284

138.067

7.886

130.181

Baten programma 1

130

130

115

115

106

106

Baten programma 2

697

697

798

798

1.012

1.012

Baten programma 3

3.748

3.748

5.524

5.524

3.378

1.081

2.297

Baten programma 4

1.808

1.808

2.242

2.242

2.013

48

1.965

Baten programma 5

1.816

56

1.760

1.704

56

1.648

1.809

660

1.149

Baten programma 6

14.886

100

14.786

20.480

100

20.380

21.923

102

21.821

Baten programma 7

11.306

11.306

13.336

13.336

13.889

13.889

Baten programma 8

7.523

400

7.123

9.481

480

9.001

4.118

2.957

1.161

Baten programma 9

1.265

1.265

1.811

1.811

1.056

1.056

Totaal baten programma's

43.179

556

42.623

55.491

636

54.855

49.304

4.848

44.456

Saldo van baten en lasten programma's

-86.877

-2.268

-84.609

-91.380

-4.951

-86.429

-88.763

-3.038

-85.725

Recapitulatie

Begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten alg. dekkingsmiddelen

4.708

4.708

3.382

3.382

4.284

4.284

Lasten overhead

18.317

709

17.608

19.189

1.224

17.965

18.692

1.063

17.629

Lasten vennootschapsbelasting

10

10

10

10

30

30

Lasten onvoorzien

31

8

23

Totaal lasten diverse

23.066

717

22.349

22.581

1.224

21.357

23.006

1.063

21.943

Baten alg. dekkingsmiddelen

103.419

352

103.067

105.147

2.337

102.810

106.053

2.623

103.430

Baten overhead

138

138

190

190

269

269

Baten vennootschapsbelasting

Baten onvoorzien

Totaal baten diverse

103.557

352

103.205

105.337

2.337

103.000

106.322

2.623

103.699

Saldo van diverse

80.491

-365

80.856

82.756

1.114

81.642

83.316

1.560

81.756

Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse

-6.386

-2.633

-3.753

-8.624

-3.838

-4.786

-5.447

-1.479

-3.968

Stortingen in reserves

3.476

101

3.375

50.363

48.333

2.030

52.717

50.687

2.030

Onttrekkingen aan reserves

9.886

4.994

4.892

56.212

53.147

3.065

55.685

52.620

3.065

Resultaat

24

2.260

-2.236

-2.775

976

-3.751

-2.481

454

-2.935

Totaal structurele lasten

152.956

164.671

154.154

Totaal structurele baten

150.720

160.920

151.221

Structurele baten- en lasten

-2.236

-3.751

-2.935

Incidentele baten en lasten betreffen conform het BBV posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid en/of eindig doel hebben.
De posten genoemd in bovenstaande tabel voldoen aan de criteria zoals genoemd in het BBV. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende programma's.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25