JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Covid-19

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Taakveld

Omschrijving

Baten

Programma 1

T12

Openbare orde en veiligheid

T12

Openbare orde en veiligheid

30

Programma 3

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

14

Programma 3

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

15

Programma 3

T34

Economische promotie

92

Programma 4

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

80

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4

Programma 4

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-145

Programma 5

T51

Sportbeleid en activering

-15

Programma 5

T52

Sportaccommodaties

102

T52

Sportaccommodaties

-79

Programma 5

T52

Sportaccommodaties

138

Programma 5

T53

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

100

Programma 5

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2

Programma 6

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

21

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

-2

Programma 6

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

13

Programma 6

T63

Inkomensregelingen

5.229

T63

Inkomensregelingen

-5.627

Programma 6

T63

Inkomensregelingen

Programma 6

T64

Begeleide participatie

626

Programma 6

T671

Maatwerkdienstverlening 18+

79

T671

Maatwerkdienstverlening 18+

66

Programma 6

T672

Maatwerkdienstverlening 18-

210

Programma 7

T73

Afval

1

Programma 9

T01

Bestuur

1

Overhead

T04

Overhead

96

Overhead

T063

Parkeerbelasting

357

Overhead

T064

Belastingen overig

349

Overhead

T010

Mutaties reserves

810

T064

Belastingen overig

11

Mutaties reserves

T07

Algemene uitkering

-2.751

Totaal

7.214

-7.393

Saldo

-179

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25