JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Reservemutaties per programma

Begroting 2020

Rekening 2020

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

PR01: Openbare orde en veiligheid

35

-35

35

-35

PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat

257

172

-85

235

270

35

PR03: Economische zaken en promotie

682

1.875

1.193

1.795

1.892

97

PR04: Onderwijs

577

244

-333

411

52

-360

PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG

6.039

1.498

-4.542

5.491

1.525

-3.966

PR06: Zorg, inkomen en participatie

4.639

7.587

2.948

2.962

4.334

1.372

PR07: Volksgezondheid en milieu

2.489

817

-1.672

2.513

499

-2.014

PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern.

80

231

151

92

115

23

PR09: Middelen bestuur en alg.beheer

35.565

43.788

8.222

39.183

46.998

7.815

Totaal Reserves

50.363

56.212

5.847

52.717

55.685

2.967

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25