JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Nr.

Omschrijving Programma/taakveld

Lasten begroting 2020

Baten begroting 2020

Saldo begroting 2020

Lasten rekening 2020

Baten rekening 2020

Saldo rekening 2020

1

Openbare orde en veiligheid

5.125

115

-5.010

4.777

106

-4.671

T11

Crisisbeheersing en brandweer

3.274

2

-3.272

3.236

1

-3.235

T12

Openbare orde en veiligheid

1.851

113

-1.738

1.541

105

-1.436

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

10.575

798

-9.776

10.860

1.012

-9.848

T21

Verkeer en vervoer

7.715

741

-6.974

7.816

823

-6.993

T22

Parkeren

2.817

19

-2.798

3.004

150

-2.853

T23

Recreatieve havens

12

-12

10

-10

T24

Economische havens en waterwegen

19

38

20

20

38

19

T25

Openbaar vervoer

12

-12

11

-11

3

Economische zaken en promotie

7.492

5.523

-1.968

4.293

3.378

-915

T31

Economische ontwikkeling

806

-806

1.073

321

-753

T32

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.178

5.178

2.051

2.710

659

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

307

312

6

280

307

27

T34

Economische promotie

1.201

33

-1.168

889

41

-848

4

Onderwijs

5.887

2.243

-3.645

5.366

2.013

-3.354

T42

Onderwijshuisvesting

2.399

212

-2.187

2.422

247

-2.175

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.488

2.031

-1.458

2.944

1.765

-1.179

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

16.689

1.704

-14.984

16.392

1.809

-14.583

T51

Sportbeleid en activering

1.134

118

-1.015

1.081

159

-922

T52

Sportaccommodaties

3.685

910

-2.775

4.056

935

-3.121

T53

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

4.866

476

-4.389

4.364

481

-3.884

T54

Musea

1.566

5

-1.561

1.372

14

-1.357

T55

Cultureel erfgoed

363

-363

334

-334

T56

Media

1.195

184

-1.011

1.475

187

-1.287

T57

Openbaar groen en openl.recreatie

3.880

11

-3.870

3.710

32

-3.678

6

Zorg, inkomen en participatie

69.021

20.480

-48.542

67.784

21.923

-45.861

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

7.037

840

-6.197

6.348

968

-5.380

T62

Toegangsteams

1.960

-1.960

1.865

19

-1.846

T63

Inkomensregelingen

24.754

18.538

-6.217

24.905

19.237

-5.668

T64

Begeleide participatie

8.755

1

-8.754

8.752

-8.752

T65

Arbeidsparticipatie

3.154

84

-3.070

2.884

345

-2.540

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.234

-1.234

1.256

-1.256

T671

Maatwerkdienstverlening 18+

12.079

433

-11.645

11.774

650

-11.124

T672

Maatwerkdienstverlening 18-

8.541

-8.541

8.489

-8.489

T681

Geëscaleerde zorg 18+

641

584

-58

733

702

-30

T682

Geëscaleerde zorg 18-

866

-866

777

2

-775

7

Volksgezondheid en milieu

14.851

13.336

-1.514

15.949

13.889

-2.060

T71

Volksgezondheid

1.992

-1.992

1.940

-1.940

T72

Riolering

5.219

6.714

1.495

5.590

6.651

1.060

T73

Afval

5.717

6.445

728

6.548

7.062

514

T74

Milieubeheer

1.892

166

-1.726

1.836

161

-1.675

T75

Begraafplaatsen en crematoria

31

11

-19

35

15

-20

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

10.062

9.481

-581

5.946

4.118

-1.828

T81

Ruimtelijke ordening

832

713

-119

1.244

1.697

453

T82

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

7.462

7.492

30

2.979

858

-2.121

T83

Wonen en bouwen

1.768

1.276

-492

1.723

1.562

-161

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

7.171

1.810

-5.361

6.700

1.056

-5.643

T01

Bestuur

2.304

-2.304

2.564

-2.564

T02

Burgerzaken

1.798

621

-1.177

1.595

865

-730

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

3.069

1.189

-1.880

2.541

192

-2.350

Overhead

19.189

190

-18.999

18.692

269

-18.423

T04

Overhead

19.189

190

-18.999

18.692

269

-18.423

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.381

105.147

101.764

4.284

106.053

101.769

T05

Treasury

2.322

2.082

-240

2.321

2.431

110

T061

OZB woningen

281

6.467

6.186

316

6.403

6.087

T062

OZB niet-woningen

3.744

3.744

3.831

3.831

T063

Parkeerbelasting

2.606

2.606

2.136

2.136

T064

Belastingen overig

14

1.529

1.514

16

1.566

1.550

T07

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

88.104

88.104

88.816

88.816

T08

Overige baten en lasten

764

615

-150

1.631

870

-761

Vennootschapsbelasting

10

-10

30

-30

T09

Vennootschapsbelasting (VpB)

10

-10

30

-30

Reserves

50.363

56.211

5.847

52.717

55.684

2.967

T010

Mutaties reserves

50.363

56.211

5.847

52.717

55.684

2.967

Totaal

219.816

217.038

-2.779

213.792

211.311

-2.481

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25