JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

De WNT is van toepassing op de gemeente Weert. Het voor de gemeente Weert toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

M.H.R.M. Wolfs

M.J.M. Meertens

Functie

Griffier

Gemeente-
secretaris

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

95.994

113.968

Beloningen betaalbaar op termijn

17.305

20.201

Subtotaal

113.299

134.169

Individueel toepasselijke bezoldigingsnorm

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

113.299

134.169

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

M.H.R.M. Wolfs

M.J.M. Meertens

Functie

Griffier

Gemeente-
secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/9 - 31/12

Omvang dienstverband 2019 (in fte)

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

90.001

36.221

Beloningen betaalbaar op termijn

15.745

6.471

Subtotaal

105.746

42.692

Individueel toepasselijke bezoldigingsnorm

194.000

64.844

Bezoldiging

105.746

42.692

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25