Paragrafen

Grondbeleid

In 2020 hebben de grondexploitaties een negatief resultaat van € 1.462.000 behaald. Daar tegenover staat dat de norm van de risicobuffer € 4.400.000 lager is. Voorgesteld wordt dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van het negatief resultaat van de grondexploitatie en het restant naar het rekeningresultaat. Dit resultaat wordt hieronder kort toegelicht. Een uitgebreidere toelichting vindt u in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties & Vastgoed (hierna: MPGV).

Ontwikkelingen 2020
In 2020 zijn de allerlaatste beschikbare woningbouwkavels in Vrouwenhof, Laarveld en Baetenhof verkocht of in optie. De nieuwe kavels in onder ander Laarveld fase 3 gaan vanaf 2021 verkocht worden. Mogelijk nieuwe locaties worden onderzocht zoals de Stadsbruglocatie en Bocholterweg. Daarnaast zien we een vertraging in de afronding van projecten en zijn er minder civiele werken gedaan dan begroot, doordat woningen later opgeleverd werden dan verwacht.

Bij de bedrijventerreinen is er met name in Kampershoek 2.0 een positieve ontwikkeling te melden, er zijn twee al eerder aangekondigde overeenkomsten getransporteerd. Dit heeft een positief effect op de boekwaarde van deze grondexploitatie.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben allemaal gevolgen voor de eindresultaten van de grondexploitaties. De woningbouwprojecten ontwikkelen zich positief als gevolg van de verkopen in de afgelopen 2 jaren, de stijgende verkoopprijzen en de stijgende vraag waardoor meer programma kan worden toegevoegd. Toch nemen de voorzieningen toe, met name door andere uitkomsten en kwaliteitseisen dan waar eerder rekening mee was gehouden in Beekpoort-Noord. Bij de bedrijventerreinen verbetert met name de grondexploitatie van Kampershoek 2.0 door een bijstelling van de civiele ramingen en een versnelling van de uitgifte voor grootschalige logistiek in de grondexploitatie Kampershoek 2.0.

We zien voor 2021 minder risico’s dan in 2020, dit komt met name doordat de risicobedragen die vorig jaar zijn opgenomen in verband met onzekerheden in verband met Covid-19 niet nodig blijken te zijn.

Een gedetailleerde uitleg over deze ontwikkeling zijn verderop in deze paragraaf dan wel in het MPGV opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25