Paragrafen

Vastgoed

In 2020 heeft het maatschappelijk vastgoed de gemeente Weert € 1.832.000 meer gekost dan begroot. Deze stijging van de lasten kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

  • Verschuiving van kapitaallasten binnen programma 2 van parkeren naar vastgoed voor een bedrag van € 655.000 (neutraal voor de jaarrekening).
  • Hogere kapitaallasten wegens het niet naleven van verslaggevingsregels in voorgaande jaren voor een bedrag van € 600.000.
  • Inkomstenderving als gevolg van Covid-19 maatregelen en extra onderhoudslasten verklaren € 200.500 van dit negatieve resultaat.
  • Zachte afwaardering Poort van Limburg als gevolg van nieuwe taxatie voor een bedrag van € 350.000.

Onderstaand wordt dieper ingegaan op de verschillende mutaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25