JAARREKENING

Balans

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

85

326

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.160

967

Totaal

1.245

1.293

Immateriële vaste activa

Boek-waarde
31-12-2019

Balans-verschui-ving

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van
derden

Afwaar-deringen

Over-heveling naar voorraad

Boek-waarde
31-12-2020

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

326

-43

114

-14

-75

-224

0

0

85

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

967

0

245

0

-52

0

0

0

1.160

Totaal

1.293

-43

359

-14

-126

-224

0

0

1.245

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

  • het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
  • de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast;
  • het actief genereert in de toekomst economisch of maatschappelijk nut;
  • de uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar vast te stellen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  • Er is sprake van een investering door een derde.
  • De investering draagt bij aan de publieke taak.
  • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
  • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

De belangrijkste mutaties van de categorie 'kosten van onderzoek en ontwikkeling' betreffen het Jacob van Horne museum, waar tegenover ook een bijdrage van derden staat.
De balansverschuiving betreft posten die in de jaarrekening 2019 ten onrecht onder de immateriële vaste activa stonden. Deze horen thuis onder de materiële vaste activa.
De belangrijkste investeringen van de 'activa in eigendom van derden' zijn onderstaand toegelicht.

Immateriële vaste activa: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Geluidsinstallatie MC Bosuil

115

104

104

Investeringssubsidie huisvesting Kwintet

146

141

141

Totaal

261

245

245

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Investeringen met een economisch nut

127.219

130.581

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

23.736

24.077

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

12.391

12.378

In erfpacht uitgegeven gronden

25.705

16.568

Totaal

189.051

183.604

Materiële vaste activa met economisch nut

Balanswaarde 31-12-2020

Balanswaarde 31-12-2019

Gronden en terreinen

19.123

19.679

Woonruimten

2.717

2.689

Bedrijfsgebouwen

89.199

91.112

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

4.932

4.954

Vervoermiddelen

131

69

Machines/apparaten/installaties

7.795

8.277

Overige materiële activa

3.322

3.801

Totaal

127.219

130.581

Materiële vaste activa met economisch nut

Boek-waarde
31-12-2019

Balans-verschui-ving

Inves-teringen

Desinves-
teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2020

Voor-ziening
31-12-2020

Balans-waarde
31-12-2020

Gronden en terreinen

19.679

0

0

-132

-397

0

-27

19.123

0

19.123

Woonruimten

3.610

0

34

0

-5

0

0

3.638

-921

2.717

Bedrijfsgebouwen

91.112

25

1.164

0

-2.989

-113

0

89.199

0

89.199

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

4.954

-7

365

0

-313

-67

0

4.932

0

4.932

Vervoermiddelen

69

0

81

0

-19

0

0

131

0

131

Machines/apparaten/installaties

8.277

-1

709

0

-983

-195

-12

7.795

0

7.795

Overige materiële activa

3.801

11

119

0

-486

-122

0

3.322

0

3.322

Totaal

131.502

27

2.472

-132

-5.192

-498

-39

128.140

-921

127.219

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.

De balansverschuivingen betreffen kleine verschuivingen naar aanleiding van de opschoning van de vaste activa. De desinvestering betreft de verkoop van 15 Ceres parkeerplaatsen.
De investeringen betreffen met name de aanpassingen aan Driesveldlaan/Wilhelminasingel, investeringen in het museum W en de tijdelijke huisvesting van de school de Maaskei.
De bijdragen van derden betreffen met name de provinciale subsidie die is ontvangen voor het versterken van de centrumfunctie.

In 2016 zijn de woningen in het Beekstraatkwartier overgebracht van de grondexploitatie naar de algemene dienst. Tevens is toen de daarmee samenhangende risicovoorziening van € 921.000 overgebracht. De voorziening is een correctie op de berekende verkoopwaarde, zodat waardering van de woningen tegen marktwaarde plaatsvindt. In 2020 zijn er geen mutaties geweest op deze voorziening.

Materiële vaste activa met economisch nut: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Driesveldln. Wilh.singel ivm stadhuis

5.117

247

4.901

JvH/ museum (bouwkosten/installaties/inrichting /museale inrichting)

3.747

1.377

1.812

Tijdelijke huisvesting Maaskei

175

175

175

Totaal

9.039

1.799

6.888

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Grond-/ weg-/ waterbouwkundige werken

23.736

24.077

Totaal

23.736

24.077

Materiële vaste activa economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

Boek-waarde
31-12-2019

Inves-teringen

Des-inves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2020

Grond-/ weg-/ waterbouwkundige werken

24.077

4.516

0

-734

-4.123

0

23.736

Totaal

24.077

4.516

0

-734

-4.123

0

23.736

Met bovenstaande investeringen kunnen middelen worden gegenereerd (rioolheffing).

De investeringen betreffen het groot onderhoud aan de riolering en het vervangen van de riolering van Keent. De investeringen aan het riool die gestart zijn voor 2020 worden ten laste van de voorziening riolering gebracht. Bij investeringen gestart vanaf 2020 worden de kapitaallasten ten laste van de voorziening gebracht op basis van de herziening van het GRP.

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Rioolvervanging Keent fase1

4.306

3.896

3.896

Wateroverlast Boshoven

2.266

139

179

Rioolvervanging Moesel fase1

4.553

122

331

Groot onderhoud 20-27/Relinen

500

168

168

Totaal

11.625

4.325

4.573

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Gronden en terreinen

1.362

1.254

Woonruimten

0

0

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

10.981

10.530

Machines/apparaten/installaties

27

31

Overige materiële activa

21

563

Totaal

12.391

12.378

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut voor 2017

Boekwaarde
31-12-2019

Balans-verschui-ving

Inves-teringen

Des-inves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Overheve-ling naar voorraden

Boek-waarde
31-12-2020

Gronden en terreinen

259

0

29

0

-8

0

0

281

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

8.283

236

259

0

-627

-108

0

8.044

Machines/apparaten/installaties

31

0

0

0

-4

0

0

27

Overige materiële activa

120

-111

0

0

0

0

0

9

Totaal

8.694

125

289

0

-639

-108

0

8.361

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut vanaf 2017

Boekwaarde
31-12-2019

Balans-verschui-ving

Inves-teringen

Des-inves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Overheve-ling naar voorraden

Boek-waarde
31-12-2020

Gronden en terreinen

995

646

0

-7

0

-553

1.081

Grond-/ weg-/ waterbouwkundige werken

2.247

601

0

-73

162

0

2.938

Overige materiële activa

443

18

0

-13

-437

0

11

Totaal

3.684

0

1.265

0

-93

-275

-553

4.030

Totaal materiele vaste activa met maatschappelijk nut

12.378

125

1.554

0

-732

-382

-553

12.391

Met ingang van verslagjaar 2017 worden de materiële vaste activa met maatschappelijk nut in twee groepen weergegeven: de activa zoals die tot en met  2016 zijn gerealiseerd en de investeringen in activa vanaf 1-1-2017. Dit in verband met de BBV-wijziging die gemeenten verplicht om per 1-1-2017 alle investeringen te activeren en volgens een normaal regime af te schrijven. Reserves mogen niet meer in aftrek worden genomen op het te investeren bedrag, maar kunnen worden gebruikt om kapitaallasten mee te dekken.

De belangrijkste investeringen worden onderstaand weergegeven. De bijdrage van derden hebben betrekking op projecten welke gefinancierd worden vanuit de subsidie van de centrumfunctie.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Beemdenstraat

575

553

553

Oversteek Hushoven-Laarveld Molenakker

1.942

350

350

Totaal

2.517

903

903

IN ERFPACHT UITGEGEVEN GRONDEN

In erfpacht uitgegeven gronden

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

In erfpacht uitgegeven gronden

25.705

16.568

Totaal

25.705

16.568

In erfpacht uitgegeven gronden

Boekwaarde
31-12-2019

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen/
aflossingen

Afwaar-deringen

Overheveling van voorraden

Boekwaarde
31-12-2020

In erfpacht uitgegeven gronden

16.568

0

-775

-11

0

9.922

25.705

Totaal

16.568

0

-775

-11

0

9.922

25.705

De overheveling van voorraden betreft met name de grond aan de ringbaan Noord. Deze grond is in 2020 uitgegeven in erfpacht en derhalve middels een balansverschuiving overgegaan van voorraad naar vaste activa. Daarnaast is de haven overgeheveld naar de voorraad in verband met de verkoop in 2021.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Boek-waarde
31-12-2019

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen/aflossingen

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2020

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

293

0

0

0

0

293

Leningen aan woningbouwcorporaties

15.197

0

0

-1.008

0

14.190

Leningen aan deelnemingen

0

374

0

0

0

374

Overig langlopende leningen

1.849

252

0

-396

0

1.706

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Totaal

17.339

626

0

-1.403

0

16.563

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en de overige langlopende leningen worden in de tabellen hieronder gespecificeerd. De lening aan deelnemingen betreft een hybride lening verstrekt aan Enexis.

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Relatief aandeel

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stichting Cultureel Centrum

100,00%

0

0

NV Bank der Nederlandse Gemeenten

0,07%

103

3.787

Enexis

0,07%

112

3.083

NV Waterleidingmij. Limburg

3,40%

77

7.042

BV AVL Nazorg

2,04%

1

112

Totaal

293

14.024

Overige langlopende leningen

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Renteloze leningen basketbal/volleybal

7

7

Startersleningen

1.580

1.689

Duurzaamheidsleningen

119

154

Escrow rekening Attero

0

10

Totaal overige langlopende leningen

1.706

1.859

Voorziening Escrow rekening Attero

0

10

Totaal voorzieningen

0

10

Totaal

1.706

1.849

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25