JAARREKENING

Balans

Overlopende passiva

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

13.753

12.110

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

- Rijk

5.100

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

105

790

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.926

653

Totaal

20.884

13.553

De post verplichtingen per ultimo 2020 betreft voornamelijk:

  • Nog te betalen inzake jeugd € 1.328.000;
  • Nog te betalen inzake sociale zaken € 939.000;
  • Nog  te betalen inzake WMO € 832.000;
  • Nog te betalen rente inzake langlopende leningen ad € 539.000;
  • Nog te betalen loonaangifte 2020 ad € 1.782.000;
  • Nog te betalen ABP premie ad € 335.000;
  • Nog te betalen BTW aangifte ad € 3.435.000.

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Nog te betalen bedragen

10.991

8.710

Decentralisatie jeugzorg

1.328

1.502

Tussenrekeningen sociale zaken

1.434

1.898

Totaal

13.753

12.110

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Saldo
31-12-2019

Balans-verschui-ving

Vermin-deringen

Vermeer-deringen

Saldo
31-12-2020

Rijk

Vooruitontvangen specifieke uitkering huisvesting kwetsbare doelgroepen

0

0

0

624

624

Vooruitontvangen specifieke uitkering reductie energieverbruik

0

0

-71

135

64

Vooruitontvangen specifieke uitkering onderwijsachterstanden

0

32

-1.176

1.481

337

Vooruitontvangen specifieke uitkering gemeentelijk hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

0

0

0

13

13

Vooruitontvangen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

0

0

-4.946

7.595

2.649

Vooruitontvangen specifieke uitkering transitievisie warmte

0

0

0

21

21

Vooruitontvangen specifieke uitkering regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

0

0

0

1.278

1.278

Vooruitontvangen specifieke uitkeriing stimulering sport 2020

0

0

-425

539

114

Provincie

0

0

0

0

0

Vooruit ontvangen subsidie Stedelijke Vernieuwing (versterken centrumfunctie)

678

0

-690

0

-12

Vooruitontvangen subsidie project experimenteerruimte

45

0

-21

0

24

Vooruitontvangen subsidie Onderwijsachterstandenbeleid

32

-32

0

0

0

Vooruitontvangen subsidie inrichting Openbaar gebied bij KEC

6

0

-6

0

0

Vooruitontvangen subsidie armoedebeleid

2

0

-2

0

0

Vooruitontvangen subsidie Cruyff Court Weert

0

0

-8

42

35

Vooruitontvangen subsidie project Weert-Zuid

0

0

-122

180

58

Overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

0

COA

27

0

-27

0

0

Totaal

790

0

-7.494

11.909

5.205

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25