JAARREKENING

Balans

VOORRADEN

Voorraden

Balanswaarde 31-12-2020

Balanswaarde 31-12-2019

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.432

24.260

Gereed product en handelsgoederen

2.911

2.343

Totaal

11.343

26.603

BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

Bouwgronden in exploitatie

Boekwaarde
31-12-2019

Balans-verschui-ving

Investe-ringen

Opbreng-sten

Winst/ verlies

Boekwaarde
31-12-2020

Tussen-tijdse winst-neming

Presen-tatiever-schuiving

Voorzie-ning ver-lieslatend complex

Balans-waarde 31-12-2020

Woningbouw

19.879

0

2.051

-1.219

0

20.710

810

0

-15.298

7.730

Bedrijventerreinen

28.132

-10.689

3.559

-17.014

0

3.988

6.760

-5.477

-3.060

702

Totaal

48.011

-10.689

5.610

-18.234

0

24.698

7.571

-5.477

-18.359

8.432

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief begroting. Vanaf dat moment worden vervaardigingskosten geactiveerd onder de noemer onderhanden werk.
In 2020 zijn er meerdere erfpachten gevestigd hierdoor hebben er balansverschuivingen plaatsgevonden.
De tussentijdse winsten zijn genomen middels de door de BBV voorgeschreven Percentage of Completion methode (POC). De winsten zijn genomen op zeven projecten met een positief eindresultaat. Meer informatie hierover staat in de paragraaf grondbeleid.
De presentatieverschuiving betreft het faciliterende deel (investeringen ten behoeve van gronden van derden) van Kampershoek 2.0. Deze verwerking is toegelicht in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor voorraden.

Onderstaand wordt het verloopoverzicht van de 6 grondexploitaties met de grootste mutaties in de voorziening in 2020 weergegeven.

Verloop voorziening verlieslatende grondexploitaties
bedrag x € 1.000

Voorziening 31-12-2019 eindwaarde

Onttrekking

Vrijval

Dotatie

presentatie-wijzigig

Voorziening 31-12-2020 eindwaarde debetzijde balans

Voorziening Beekpoort-Noord

-1.463

-1.816

-3.279

Voorziening Woningbouw Swartbroek

-7

-7

Voorziening Laarveld

-11.384

-594

-11.979

Voorziening Kampershoek 2.0

-2.146

927

-1.219

Voorziening Kanaalzone 1

-1.668

-173

-1.841

Voorziening Vrouwenhof

-143

110

21

-12

Totaal tekort voorziening BIE

-16.805

0

1.037

-2.591

21

-18.337

Hierboven wordt de boekwaarde van de voorziening gespecificeerd. De voorziening is een correctie op de boekwaarde van de bouwgronden in exploitaties.

Het geraamde eindresultaat is als volgt te specificeren (onderstaand zijn enkel de verlieslatende grondexploitatieprojecten opgenomen):

A

+B

-C

-D

=E

Boekwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000)

Boekwaarde
31-12-2020

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog uit te geven gronden

Geraamde subsidies en overige bijdragen

Verwacht verlies

Laarveld

20.347

35.399

-39.993

-3.774

11.979

Overige woningbouw

1.871

4.469

-3.915

-253

2.171

Woningbouw

22.218

39.868

-43.908

-4.028

14.150

Kampershoek 2.0 (inclusief facilitaire deel)

4.475

23.519

-14.051

-12.725

1.219

Overige bedrijventerreinen

-1.996

5.027

-9.804

-1.143

-7.916

Bedrijventerreinen

2.479

28.546

-23.855

-13.868

-6.697

Totaal

24.697

68.414

-67.763

-17.895

7.452

De geraamde nog te maken kosten van € 68,4 miljoen zijn als volgt te specificeren:

In alle projecten worden kosten gemaakt voor planontwikkeling, voorbereiding directievoering en toezicht en verkoop en beheer. Deze zijn gerelateerd aan de nog uit te voeren investeringen en te verkopen kavels. Het gaat hierbij in totaal om ruim € 13,1 miljoen, maar omdat deze gerelateerd zijn aan de overige investeringen dan wel de verkopen worden deze niet nader benoemd.

 • De verwervingen bedragen € 7,5 miljoen en zullen voor € 1,5 miljoen in Kampershoek 2.0  en voor € 6 miljoen in Laarveld plaatsvinden.
 • Sloop en sanering bedragen € 3,1 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in Kampershoek 2.0,
 • € 1,5 miljoen in Laarveld, in Kapelheuvelstraat € 133.000 en de rest verspreid over de overige projecten.
 • Het bouwrijpmaken kost ruim € 15,6 miljoen en vindt vooral plaats in Kampershoek 2.0   (€ 7,6 miljoen), Laarveld (€ 7,1 miljoen).
 • Het woonrijpmaken kost nog € 19 miljoen en is terug te voeren tot Kampershoek 2.0       (€ 4,2 miljoen), Laarveld (€ 9,7 miljoen), Uitbreiding de Kempen (€ 2,2 miljoen), overige woningbouwlocaties (€ 2,3 miljoen), de overige bedrijventerreinen (€ 0,5 miljoen).
 • De overige kosten en fondsen bedragen € 0,8 miljoen. Dit heeft met name betrekking op de fietsbrug over Ringbaan-Noord en een bijdrage in de aanpassing van het profiel Suffolkweg. Daarnaast wordt onder deze post de planschade verantwoord.
 • De kostenstijging betreft een totaal bedrag van € 3,7 miljoen en is gerelateerd aan de nog uit te voeren investeringen en het jaar waarin deze worden uitgevoerd. Als gevolg van het ‘versnellen’ in projecten is dit ondanks de kostenstijgingen in de markt licht gedaald.
 • De rentekosten (verminderd met de renteopbrengsten) bedragen per saldo € 4,2 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in Kampershoek 2.0 en € 3,4 miljoen in Laarveld. Daarnaast genereren de positieve exploitaties, met als voornaamste Uitbreiding de Kempen en Centrum Noord, ook nog renteopbrengsten à € 0,9 miljoen.

De totaal nog te uit te geven gronden tot en met 2032 zijn geraamd op € 67,8 miljoen. De belangrijkste opbrengsten worden hierna toegelicht:

 • De nog te realiseren opbrengsten voor woningbouw bedragen € 43,9 miljoen. Hiervan heeft € 40 miljoen betrekking op Laarveld, € 2,6 miljoen op Beekpoort Noord, € 0,6 miljoen op Kapelheuvelstraat en € 0,5 op Sportstraat.
 • De opbrengst uit de verkoop van bedrijventerreinen bedraagt € 23,8 miljoen, waarvan     € 14,1 in Kampershoek 2.0, € 3,8 miljoen in de Kempen en € 5,9 miljoen in de overige bedrijventerreinen.

De post bijdragen en subsidies bedraagt € 17,8 miljoen en bestaan uit:

 • De post bijdragen en subsidies bedraagt € 11,9 miljoen en heeft voor € 10,9 miljoen betrekking op de exploitatiebijdragen van ontwikkelende partijen binnen Kampershoek 2.0.
 • De opbrengstenstijgingen bedragen € 4,8 miljoen en zijn gerelateerd aan de nog te ontvangen opbrengsten en het jaar waarin deze worden ontvangen.

GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN

Vooraad gereed product en handelsgoederen

Boekwaarde
31-12-2019

Balansver-schuiving

Des-investeringen

Balanswaarde 31-12-2020

Voorziening

Balanswaarde 31-12-2020

Handelsgoederen

6.849

1.320

-402

7.767

-4.856

2.911

Totaal

6.849

1.320

-402

7.767

-4.856

2.911

In 2020  zijn de haven en het pand aan de Beemdenstraat middels een balansverschuiving aan de voorraad gereed product toegevoegd in verband met de intentie tot verkoop. In 2020 zijn een commerciële ruimte aan de Beekpoort en appartementen aan de Beekstraat verkocht. De voorziening heeft betrekking op het zalencentrum van het complex Poort van Limburg. Omdat op basis van taxaties is vastgesteld dat marktwaarde van het complex fors lager is dan de boekwaarde is hiervoor een voorziening gevormd. Bij verkoop van delen van het complex wordt deze voorziening ingezet om het verschil (boekwaarde vs marktwaarde) op te vangen.

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr.

Boekwaarde
31-12-2020

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2020

Balanswaarde
31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen

812

0

812

1.492

Rekening courant Rijk

7.355

0

7.355

14.360

Rekening-courant verhouding met niet financiele instellingen

752

0

752

924

Overige vorderingen

3.751

-371

3.380

3.055

Overige vorderingen belastingen

915

-217

698

453

Overige vorderingen sociaal domein

3.796

-1.280

2.516

2.007

Totaal

17.381

-1.868

15.513

22.291

Vorderingen op openbare lichamen zijn vorderingen op voornamelijk overheidsinstellingen. De overige vorderingen hebben betrekking op belastingen en sociaal domein.
De rekening-courant verhouding met het Rijk heeft betrekking op de afgeroomde gelden in het kader van het schatkistbankieren.
De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft de rekening-courant verhouding die de gemeente heeft met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn). Het Svn verschaft namens de gemeente, onder voorwaarden, startersleningen en duurzaamheidsleningen aan particulieren. De gemeente voedt de rekening-courant door stortingen. Het saldo dat in bovenstaande tabel wordt weergegeven, betreft het niet in leningen omgezette deel van de door de gemeente gestorte bedragen.
De voorzieningen oninbaarheid voor de overige vorderingen en belastingen worden bepaald per individuele vordering.

Schatkistbankieren

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen

390

371

243

244

Drempelbedrag

1.150

1.150

1.150

1.150

Ruimte onder drempelbedrag

760

779

907

906

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Vanaf 2013 is schatkistbankieren voor gemeenten verplicht. Bij schatkistbankieren dienen overtollige liquide middelen boven een bepaalde drempel aangehouden te worden in de schatkist. Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. Per kwartaal mag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buiten de schatkist laat niet boven het drempelbedrag uitkomen.
In 2020 is het gemiddelde saldo per kwartaal van de liquide middelen niet boven het drempelbedrag voor schatkistbankieren uitgekomen.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Kassaldi

7

11

Banksaldi

6.221

1.382

Totaal

6.228

1.393

De gemeente heeft een rekening-courant verhouding met de BNG, die tevens het schatkistbankieren uitvoert (zie hierboven). De kredietfaciliteit op de rekening courant bedraagt € 10 miljoen met een incidentele uitloop naar € 15 miljoen. Daarnaast worden bij andere banken diverse rekeningen aangehouden. Deze rekeningen worden periodiek afgeroomd ten gunste van de BNG-rekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25