JAARREKENING

Balans

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR

Vlottende passiva

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

4.671

7.960

Overlopende passiva

20.884

13.553

Totaal

25.555

21.513

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Overige kasgeldleningen

0

0

Banksaldi

0

0

Overige schulden

4.671

7.960

Totaal

4.671

7.960

Overige schulden

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Crediteuren

4.666

6.935

Keyport 2020

0

993

Overig

4

32

Totaal

4.670

7.960

Per ultimo 2020 heeft de gemeente geen kasgeldleningen en banksaldi met een negatief saldo.

De overige schulden nemen af met € 3.100.000. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een afname van het saldo crediteuren met € 2.300.000. De schuld aan Keyport 2020 is komen te vervallen omdat de gemeente niet langer de administratie voert voor Keyport.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25