JAARREKENING

Balans

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Algemene reserves

29.712

26.400

Bestemmingsreserves

57.684

60.654

Gerealiseerd resultaat

-2.481

3.309

Totaal

84.915

90.363

Staat van reserves

Boekwaarde 31-12-2019

Toe-voeging

Ont-trekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2020

ALGEMENE RESERVES

Algemene reserve

26.400

9.090

-18.430

0

0

17.061

Algemene reserve weerstandsvermogen

0

12.651

0

0

0

12.651

Totaal algemene reserves

26.400

21.741

-18.430

0

0

29.712

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Reserve majeure projecten

24.410

1.530

-25.941

0

0

0

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

73

16

0

0

0

89

Reserve huisvesting onderwijs

6.153

411

0

0

0

6.564

Reserve civieltechnische kunstwerken

1.014

122

-82

0

0

1.054

Reserve Asl-medewerker

162

0

-162

0

0

0

Reserve afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug

2.261

88

0

0

0

2.350

Reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport

527

119

-645

0

0

0

Reserve restauratie/digitalisering archief-/museumcollectie

0

0

0

0

0

0

Reserve herinrichting Sutjensstraat

106

0

-106

0

0

0

Reserve gemeentelijk vastgoed

4.921

2.361

-1.823

0

0

5.459

Reserve sociaal domein

6.758

620

-7.378

0

0

0

Reserve inburgering en participatie niet-westerse allochtonen

573

63

0

0

0

636

Reserve combinatiefunctionarissen

115

0

-115

0

0

0

Reserve bodemsanering

306

0

0

0

0

306

Risicobuffer bouwgrondexploitaties

8.351

3.100

0

0

0

11.451

Bodemsanering. sloop Biest 1-3

394

125

-60

0

0

459

Reserve afval

105

78

-183

0

0

0

Reserve parkfac. En parkbeheer Kampershoek

550

0

0

0

0

550

Bestemmingsreserve Groen

0

535

0

0

0

535

Reserve energietransitie

0

2.000

0

0

0

2.000

Res.innov.en transform sociaal domein

0

1.500

0

0

0

1.500

Totaal overige bestemmingsreserves

56.779

12.667

-36.494

0

0

32.952

BESTEMDE RESERVES VOOR DEKKING VAN KAPITAALLASTEN

Reserve KKK wijkaccommodatie

1.298

0

0

0

-52

1.246

Reserve accom.Batavierentreffers

2

0

0

0

-1

1

Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal

116

0

0

0

-116

0

Reserve wijkaccommodatie Tungelroy

116

0

0

0

-14

101

Reserve restauratie Martinustoren

54

0

0

0

-7

47

Reserve aankoop St. Annamolen

4

0

0

0

0

3

Reserve JOP graswinkel

4

0

0

0

0

4

Reserve molenonderhoud

27

0

0

0

-27

0

Reserve welzijn peuterspeelzaal WML

98

0

0

0

-5

93

Reserve verkoop oude milieustraat

512

0

0

0

-18

494

Reserve atletiekaccommodatie fase 1

1.017

0

0

0

-41

976

Reserve inrichting turnhal

193

0

0

0

-10

183

Reserve Biest 1-3

0

0

0

0

0

0

Reserve warenmarkt

21

0

0

0

-2

19

Reserve kiosk

10

0

0

0

0

10

Dekking kapitaallasten museum JvH

0

107

0

0

0

107

Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis

0

17.646

0

0

-639

17.007

Dekkingsres.sporthal Aan de Bron

0

3.910

0

0

-185

3.726

Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man

8

0

0

0

0

8

Egalisatiereserve SPUK

316

289

0

0

-43

562

Reserve verlichting binnenstad

80

0

0

0

0

80

Pand Beemdenstraat 38

0

32

0

0

-8

24

Best.Res. huisvesting NMC

0

42

0

0

0

42

Totaal bestemde reserves voor dekking van kapitaalasten

3.874

22.027

0

0

-1.169

24.732

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

60.653

34.694

-36.494

0

-1.169

57.684

TOTAAL RESERVES

87.054

56.435

-54.924

0

-1.169

87.396

Algemene reserve/Algemene reserve weerstandsvermogen
De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geoormerkt is. Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve rekeningsaldi en het tijdelijk opvangen van begrotingstekorten. Incidenteel kan de raad beslissen additionele onttrekkingen aan- of dotaties in deze reserve te doen.
Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2020 is besloten, om het deel van de algemene reserve dat als buffer dient voor het opvangen van eventuele risico’s (weerstandsvermogen), als zodanig af te zonderen. Hiervoor is de nieuwe Algemene reserve weerstandsvermogen ingesteld.  Jaarlijks vindt bij de begroting de beoordeling van het benodigde weerstandsvermogen en de hoogte van deze reserve plaats. Een eventuele aanvulling of overschot wordt verrekend met de Algemene reserve. Hierdoor is het duidelijk zichtbaar hoe hoog de vrij besteedbare algemene reserve nog is.

De boekwaarde op 31-12-2020 van de beide algemene reserves bedraagt € 29.712.000.

Reserve majeure projecten
De reserve majeure projecten is ingesteld met als doel de budgettaire lasten van de projecten Aan de Bron, Brandweerkazerne post Weert en het gemeentehuis Wilhelminasingel gedeeltelijk op te vangen (kapitaallasten en exploitatielasten). Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen in 2020 is deze reserve opgeheven. Het saldo is verdeeld in een bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten voor Aan de Bron, een bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten voor het gemeentehuis. Het restant is toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve aankoop kunstvoorwerpen
Het museum dient een reserve aan te houden voor de aankoop van kunstvoorwerpen. Het aanhouden van deze reserve is van belang om snel te kunnen handelen op het moment dat objecten op de markt worden aangeboden. Dat kan zijn via een galerie, een beurs, een veiling of onderhands.
Het museum heeft hiervoor twee inhoudelijke redenen:
1)   Ten behoeve van de collectiepresentaties in het museum ‘nieuwe stijl’ worden naar verwachting de komende jaren een aantal aankopen gedaan. De museumorganisatie heeft een nieuwe missie/visie opgesteld die nu dient als richtsnoer voor de collectieopstelling zoals die met ingang van de heropening medio 2021 wordt gerealiseerd. Waar nodig worden aankopen gedaan om deze opstelling te completeren.
2)   Tevens blijft het museum alert op kansen om de collectie Weertensia aan te vullen wanneer zich daar bijzondere kansen voordoen doordat objecten worden aangeboden.
Waar mogelijk worden subsidies aangevraagd. In de jaarrekening wordt zowel een voor- als nadelig saldo van het jaarlijkse exploitatiebudget kunstaankopen verrekend met deze reserve. De maximumomvang van deze reserve is € 100.000.

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
Deze reserve wordt gebruikt om verschillen in de exploitatielasten onderwijshuisvesting (kapitaallasten, OZB, verzekering, enz.) ten opzichte van het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting te verrekenen. Op deze manier wordt onderwijshuisvesting budgettair neutraal in de begroting en jaarrekening verwerkt. Dit is conform het huidige beleid inzake onderwijshuisvesting. In de vierjaarlijkse actualisatie (bij gelegenheid van de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen) zal tijdig geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen.

Reserve civieltechnische kunstwerken
In juni 2020 is het beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken 2020-2030 vastgesteld. Van ieder object is een meerjaren onderhoudsrapport opgesteld zodat duidelijk is welk (groot) onderhoud de komende tien jaar nodig is voor een goed functionerend kunstwerk. Grootschalige vervangingen worden separaat aan de raad voorgelegd.

Reserve ASL-medewerker
In 2010 is een bijdrage ontvangen van de gemeente Venlo van € 162.000,- in verband met de overgang van een medewerker Afvalsamenwerking Limburg (ASL) naar de gemeente Weert. In
2020 is betreffende medewerker met pensioen gegaan. In de nota reserves en voorzieningen is deze reserve derhalve opgeheven. Het restant is gestort in de algemene reserve.

Afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug
Betreft een ontvangen afkoopsom die bestemd is voor (groot) onderhoud en vervanging van de Biesterbrug. Onderhoud Biesterbrug is betrokken bij de actualisatie beheerplan civieltechnische kunstwerken.

Reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport
Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties is geen actuele begroting voor onderhoud beschikbaar. In 2020 is het Meerjarig onderhoudsplan vastgesteld. In dit plan zijn het onderhoud voor sport en vastgoed opgenomen. Het restant van de reserve sport is toegevoegd aan de reserve gemeentelijk vastgoed.

Reserve herinrichting Sutjensstraat
Reserve is opgeheven.

Reserve gemeentelijk vastgoed
De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit voor de eigen gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn financiële middelen benodigd. De gemeente investeert (daar waar nodig) in vastgoedobjecten vanuit de functie en het gebruik. Deze objecten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting onderhoud (MJOP) gemeentelijk vastgoed 2016-2020. Een goed MJOP onderhoudt het gemeentelijk vastgoed en schept de voorwaarden voor een optimale verhuurbaarheid, instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Dit wordt bereikt door een uitgebalanceerd pakket van maatregelen aan onderhoud gebaseerd op te accepteren ad hoc situaties en een planmatige preventieve aanpak van onderhoud. Voor de periode 2021 – 2025 is een nieuw meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed opgemaakt.

Reserve sociaal domein
Bij de begroting 2016 is de reserve sociaal domein gevormd. De gemeente ontvangt danwel berekent middelen voor de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. De uitvoering hiervan vindt budgettair neutraal plaats. Positieve of negatieve saldi ten opzichte van de beschikbare middelen worden verrekend met de reserve sociaal domein. Daarnaast wordt de reserve op basis van besluitvorming door de gemeenteraad aanvullend ingezet voor bijv. aanvalsplan armoede en hogere kosten oude taken Wmo.

Op basis van de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 2020 is deze reserve in de jaarrekening 2020 opgeheven en zijn de resterende middelen toegevoegd aan de nieuwe reserve innovatie en transformatie sociaal domein (€ 1.500.000) en de algemene reserve (restant).

Reserve innovatie en transformatie sociaal domein
Vanuit de opgeheven reserve sociaal domein is op basis van de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 2020 € 1.500.000 aan deze reserve toegevoegd. De looptijd van deze reserve is tot en met 2024. Over de bestemming van een eventueel positief saldo aan het einde van de looptijd wordt te zijner tijd een voorstel aan de gemeenteraad gedaan.
De reserve is bestemd voor incidentele uitgaven in het sociaal domein binnen het kader van het op dat moment van kracht zijnde, door de raad vastgestelde, beleidsplan sociaal domein. Behalve voor transformatie en innovatie, is het niet uitgesloten dat de reserve ook voor de gevolgen van de Covid-19 crisis op instellingen binnen het sociaal domein wordt ingezet. Er wordt uitgegaan van een aflopende inzet van middelen gedurende de looptijd van de reserve (2021 € 650.000, 2022
€ 450.000, 2023 € 300.000, 2024 € 100.000). Omdat de exacte omvang van de uitgaven op voorhand niet aan te geven is worden verschillen in de realisatie ten opzichte van de ramingen in de jaarrekeningen verrekend met de reserve innovatie en transformatie sociaal domein, waarbij het totaalbedrag van € 1.500.000 kaderstellend is. Inzet van de middelen loopt via het college, de raad wordt geïnformeerd via de (jaar)rapportages sociaal domein. De middelen in deze reserve zijn aanvullend op het voorgestelde bedrag (€ 500.000) voor regionale transformatie en innovatie (voorstel raad juni 2020, DJ-901763).

Reserve inburgering participatie niet-westerse allochtonen
Deze reserve is bij de  3e bestuursrapportage 2016 gevormd en wordt voor de volgende doeleinden  ingezet:

  • Aanpak (jeugd)werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren, ouderen en statushouders.
  • Geïntegreerde/duale trajecten voor statushouders, waarbij inburgering gekoppeld wordt aan

beroepsonderwijs.

  • Extra subsidie Vluchtelingenwerk Punt Welzijn voor de uitvoering van de maatschappelijke

begeleiding van statushouders.

  • De uitvoering van het Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert 2020 tot en met 2022.
  • Opvangen van financiële onzekerheden met betrekking tot de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.
  • Ondersteuning en vergoedingen (bijvoorbeeld aanschaf fiets, fietscursus, reiskosten).
  • Onvoorziene kosten.

Eventuele verschillen tussen de ontvangen middelen en de uitgaven voor activiteiten zoals hierboven omschreven worden jaarlijks (in de jaarrekening) verrekend met de reserve.

Reserve combinatiefunctionarissen
Bij de jaarrekening 2015 is deze reserve gevormd. Met ingang van de jaarrekening 2016 worden over- en onderschrijdingen op het budget voor combinatiefunctionarissen verrekend met deze reserve. De looptijd van de reserve is op 5 jaar gesteld, dus tot en met 2020. Op basis hiervan is het saldo in de jaarrekening 2020 toegevoegd aan de algemene reserve en wordt de reserve hierna opgeheven.

Reserve bodemsanering
Op grond van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording is de voorziening bodemsanering omgezet naar een reserve. Deze reserve is bestemd voor de sanering van de Kraanheidestraat en de Lichtenberg en omgeving.

Risicobuffer grondexploitatie
De reserve Risicobuffer grondexploitatie dient als buffer voor tegenvallende ontwikkelingen in de grondexploitaties. De risicobuffer wordt gevoed met winsten uit grondexploitaties en vrijval uit de tekortvoorzieningen van de grondexploitaties. De noodzakelijke omvang van de reserve (risicoprofiel) wordt bepaald door jaarlijks een berekening te maken van de risico’s in de grondexploitaties. Bij de jaarrekening 2020 is berekend dat het risicoprofiel € 7,1 miljoen bedraagt. Op grond van deze berekening wordt bij de behandeling van de jaarstukken 2020 voorgesteld een bedrag van € 4,4 miljoen te laten vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat.

Bodemsanering sloop Biest 1-3
De voormalige locatie van de houthandel wordt toegevoegd aan het stadspark. Inmiddels is de bebouwing gesloopt, is een saneringsplan opgesteld waarmee de provincie heeft ingestemd, en heeft sanering in het huidige park (schootsvelden) plaats gevonden. De kosten zijn ten laste van de reserve gebracht. De sanering van de voormalige locatie van de houthandel dient nog opgestart te worden.

Reserve afval
Het opvangen van schommelingen binnen de gesloten financiering van de afvalbegroting. Bij de jaarrekening wordt telkens bekeken, afhankelijk van de hoogte van de reserve, of het resultaat kan worden verrekend.

Reserve parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek
Bij de resultaatbestemming 2018 is het binnen de reserve risicobuffer grondbedrijf gereserveerde bedrag voor parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek 2.0 van € 550.000 in deze nieuwe reserve gestort.

Reserve groen
Deze reserve is ingesteld bij de evaluatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2019. Op basis van het meerjareninvesteringsprogramma 2020-2026 is een structureel gemiddeld bedrag van € 366.000 in de exploitatie opgenomen voor de bekostiging van uitgaven aan groen bij integrale projecten. Deze integrale projecten zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2020-2026. Op basis van gerealiseerde investeringen in het groen vindt verrekening met het exploitatiebudget met de reserve plaats.

Reserve energietransitie
Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen (12 november 2020) is een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar gesteld en gestort in een reserve “Energietransitie”. Er is een actieplan opgesteld waarin de route voor de eerste 2 jaar is uitgewerkt, incl. begroting ter onderbouwing van de reserve energietransitie: het Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022. Het Actieplan bestaat uit een samenhangende set van instrumenten, waarmee een bijdrage wordt gegeven in het realiseren van de doelstellingen. Aan de instrumenten zijn middelen gekoppeld. Het actieplan geeft inzicht in de instrumenten en middelen.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut
Het betreft reserves voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut. Het  BBV staat niet toe om reserves rechtstreeks in mindering te brengen op investeringen. Om eenmalige middelen (reserves of exploitatiebudgetten) in te zetten voor investeringen kunnen deze middelen gestort worden in een bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten. De gemeente Weert heeft diverse dekkingsreserves voor investeringen met economisch nut. In 2020 zijn 3 nieuwe dekkingsreserves toegevoegd voor het museum, het stadhuis en de sporthal Aan de Bron.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut
Het betreft reserves voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut. Het  BBV staat niet toe om reserves rechtstreeks in mindering te brengen op investeringen. Om eenmalige middelen (reserves of exploitatiebudgetten) in te zetten voor investeringen kunnen deze middelen gestort worden in een bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten. In 2020 zijn 2 nieuwe dekkingsreserves toegevoegd voor het pand Beemdenstraat 38 en de huisvesting NMC.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.361

1.125

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

24.998

28.318

Totaal

26.359

29.443

Staat van voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2019

Presentatie-wijziging debetzijde

Toe-voeging

Ont-trekking

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2020

VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN. VERLIEZEN EN RISICO'S

Voorziening pensioen wethouders

1.090

0

261

0

0

1.350

Nog te maken kosten afgesloten grex

35

0

-25

0

0

10

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.125

0

236

0

0

1.360

VOORZIENINGEN VOOR VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN

Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen

20.116

1.851

-4.881

0

17.086

Voorziening anterieure overeenkomst bovenwijkse voorzieningen

326

167

-493

0

0

Voorziening oude vervangingsinvesteringen rioleringen

7.876

0

-263

0

7.613

Voorziening Stedelijk Groenfonds

0

163

0

0

163

Voorz. Kwaliteitsfonds Buitengebied

0

95

0

0

95

Voorz. Natuur- en landschapsvisie

0

41

0

0

41

Totaal voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

28.318

0

2.317

-5.637

0

24.998

TOTAAL VOORZIENINGEN

29.443

0

2.552

-5.637

0

26.359

Voorziening pensioen wethouders
Voor zittende en voormalige wethouders dient een voorziening toekomstige pensioenverplichtingen gevormd te worden middels een actuariële waarde-berekening van het opgebouwde pensioen. Bij het aantreden van een wethouder kan deze het tot dan (elders) opgebouwde pensioen overdragen aan de gemeente Weert. De in het verleden ontvangen elders opgebouwde pensioenen zijn gestort in de voorziening. Jaarlijks doteert gemeente Weert aan de voorziening om de voorziening op het gewenste peil te houden. De pensioenverplichting is gepresenteerd als voorziening en is gewaardeerd tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige pensioenverplichting.

Nog te maken kosten afgesloten grex
Deze voorziening bestaat uit geraamde kosten die nog uitgevoerd moeten worden nadat een grondexploitaties is afgesloten. Het betreffen werkzaamheden die in de boekjaren na afsluiten uitgevoerd worden. Omdat er onzekerheid over het bedrag en het tijdstip van uitvoer bestaat is er voor gekozen de bedragen in een voorziening op te nemen.

Vervangingsinvesteringen rioleringen
Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 oktober 2016. Dit GRP is geactualiseerd door de gemeenteraad op 7 november 2019. Op basis van berekeningen, opgenomen in het geactualiseerde GRP, is het saldo van deze voorziening voldoende om de komende vervangingskosten op te kunnen vangen.

Voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen
Voor bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen worden anterieure overeenkomsten aangegaan met initiatiefnemers waarin een bijdrage wordt overeengekomen ten behoeve van het Stedelijk Groenfonds of het Kwaliteitsfonds Buitengebied. Daarnaast zijn middelen uit het Kwaliteitsfonds Buitengebied geoormerkt voor de uitvoering van de Natuur- en Landschapsvisie. Alle middelen tezamen waren ondergebracht in de Voorziening anterieure overeenkomsten. Per 31 december 2020 is de voorziening anterieure overeenkomsten opgeheven en worden drie nieuwe voorzieningen ingesteld, te weten de Voorziening Stedelijk Groenfonds, de Voorziening Kwaliteitsfonds Buitengebied  en de Voorziening Natuur- en Landschapsvisie . De ontvangen middelen worden ingezet voor de versterking van structureel groen in de stad en in het buitengebied, op basis van het beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie Weert 2025.

Voorziening oude vervangingsinvesteringen rioleringen
De voorziening is gevormd met in acht name van artikel 44, lid 2 BBV. De voorziening wordt ingezet om de lasten van oude investeringen op te vangen.
Voor 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van voorzieningen beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor bestemde voorzieningen.

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

122.422

134.182

Waarborgsommen

24

40

Totaal

122.446

134.222

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Boekwaarde
31-12-2019

Vermeer-deringen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2020

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

134.182

0

-11.760

122.422

Waarborgsommen

40

0

-16

24

Totaal

134.222

0

-11.776

122.446

In 2020 is de schuldpositie van de gemeente afgenomen door het betalen van €11,8 miljoen aan aflossingen. De rentelasten in 2020 voor de langlopende leningen bedroegen € 2,5 miljoen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Waarborgsommen zijn zekerheidstellingen, afgegeven door een derde, die bijvoorbeeld betrekking hebben op vastgoed (huur) of grond (borg voor kavel).

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25