JAARREKENING

Balans

Overlopende activa

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Rijk

697

60

- Overige overheden

692

55

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

17.943

22.903

Totaal

19.332

23.018

De post "Overige nog te ontvangen bedragen" bevat een vordering van de grondexploitatie in het kader van het faciliterend grondbeleid van € 5.477.000 en een vordering op het BCF van € 7.436.000 over het jaar 2020. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de nog te ontvangen bedragen van en vooruitbetaalde bedragen aan Nederlandse overheidslichamen.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Saldo
31-12-2019

Toevoe-gingen

Ontvangen bedragen

Saldo
31-12-2020

Ministerie SZW: afrekening BBZ 2019

60

0

-60

0

Ministerie BZK: innovatieve aanpakken energiebesparing (decembercirculaire 2020)

0

697

0

697

Provinicie Limburg: subsidie Diep Events

6

0

-6

0

Provinicie Limburg: subsidie Kennis en expertise centrum (KEC)

49

71

-49

71

Provinicie Limburg: subsidie project Stedelijke Ontwikkeling

0

570

0

570

Provinicie Limburg: subsidie visieproject Keent en Moesel

0

3

0

3

Provinicie Limburg: bijdrage sponsorovk BPD Cultuurfonds

0

24

0

24

Provinicie Limburg: subsidie project Armoede

0

25

0

25

Totaal

115

1.390

-115

1.390

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25